نتايج آرا فرم نظرسنجي

آيا از سفر با قطار دوطبقه صبا در خطوط ريلي كشور رضايت داريد؟


رضايت كامل دارم
26%(378)


رضايت نسبي دارم
22%(321)


رضايتي ندارم
33%(476)


نظري ندارم
16%(239)


تعداد کل آرا نظرسنجی 1414